gifW piątek 2 marca 2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej w Działdowie, odbyła się konferencja szkoleniowa dla wyższego i średniego personelu medycznego na temat nowości w diagnostyce i leczeniu udarów niedokrwiennych mózgu. Do udziału w konferencji zorganizowanej przez lekarzy Oddziału Udarowego SPZOZ w Działdowie zaproszono lekarzy i ratowników z naszego powiatu, a także z Nidzicy, Mławy i Żuromina.


Wykład prezentujący najnowsze trendy w terapii udarów mózgu wygłosił kierownik Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie prof. dr hab Adam Stępień, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii na Mazowszu. Przedstawił znaczenie istnienia oddziałów  udarowych, leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego i jego perspektywy w aspekcie terapii wewnątrznaczyniowej oraz własne doświadczenia w tej dziedzinie.
jpg
Druga prezentacja dotyczyła logistyki leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego i przedstawił ją dr med. Marek Zalisz z oddziału udarowego Naszego Szpitala. Poruszył w niej problemy związane z doskonaleniem postępowania w fazie przedszpitalnej z chorym z udarem mózgu, w tym współpracy wszystkich uczestniczących w niej jednostek.
jpg
Konferencja spotkała się z dobrym przyjęciem uczestników, zapowiedziano kontynuację tego typu szkoleń.

Fot. Sławomir Brzozowski/SPZOZ w Działdowie