jpeg
Dyrektor SPZOZ w Działdowie
mgr Elżbieta Leżuchowska
Odpowiada za politykę szpitala oraz sprawne funkcjonowanie wszystkich podległych komórek organizacyjnych. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca ds. Opieki Zdrowotnej, Z-ca ds. Techniczno-Administracyjnych, Przełożona Pielęgniarek Szpitala, ordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy sekcji, zakładów, poradni, pracownicy stanowisk samodzielnych oraz inni pracownicy, których praca zaliczona została do działalności podstawowej Szpitala.jpeg
Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Joanna Hensel

Odpowiada za:

 • nadzór nad realizacją i koordynowaniem zadań profilaktyczno-leczniczych Zakładu wyznaczonych przez Dyrektora, Organ Założycielski i wynikających z wymogów stawianych przez NFZ;
 • administracyjny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania komórek organizacyjnych działalności medycznej Zakładu w oparciu o obowiązujące akty normatywne;
 • w porozumieniu z Dyrektorem kształtowanie strategii działalności medycznej Zakładu w celu jak najbardziej racjonalnego wykorzystania potencjału placówki;
 • realizowanie ustalonego z Dyrektorem stylu zarządzania działalnością podstawową Zakładu.

Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają bezpośrednio ordynatorzy oddziałów szpitalnych
i kierownicy komórek organizacyjnych działalności podstawowej.jpeg
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Grzegorz Żurawski
Odpowiada za pracę pionu techniczno-administracyjnego, do którego zaliczono następujące komórki organizacyjne:

 • Sekcja administracyjno-gospodarcza
 • Sekcja Techniczna
 • Dział Zaopatrzenia
 • Transport

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych administracyjnych komórek organizacyjnych.jpeg
Przełożona Pielęgniarek Szpitala
mgr Jadwiga Kwiatkowska

Odpowiada za zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu:

 • opieki pielęgniarskiej
 • pionu sanitarno-higienicznego
 • pionu epidemiologicznego

Przełożonej Pielęgniarek podlegają pielęgniarki oddziałowe, wszystkie pielęgniarki i położne
oraz pielęgniarki poradni i pracowni Szpitala.