Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie:

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Imię i nazwisko: Magdalena Kosek
Adres e-mail: iodo@spzoz-dzialdowo.pl
Numer telefonu: 23 697 22 11 wew 108

Cele przetwarzania danych osobowych:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:
Świadczenia usług medycznych, diagnozowania, leczenia i opieki zdrowotnej.
Prowadzenia dokumentacji medycznej i administracyjnej.
Ustalania i rozliczania należności za świadczone usługi medyczne.
Zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług medycznych.
Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Realizacji uprawnień i obowiązków związanych z ochroną zdrowia publicznego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane innym podmiotom w celu zapewnienia właściwego świadczenia usług medycznych, w tym m.in.:
Lekarzom specjalistom i innym pracownikom medycznym, którzy uczestniczą w procesie leczenia i opieki nad pacjentem.
Urzędom i instytucjom publicznym w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
Podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego świadczenia usług medycznych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotjnej w Działdowie przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Po upływie tych okresów, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Prawa pacjenta:
Pacjentowi przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii.
Sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania.
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Przeniesienia danych osobowych do innego administratora w określonych przypadkach.
Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Bezpieczeństwo danych osobowych:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych pacjentów, w tym przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

W przypadku pytań, wątpliwości lub żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych, pacjent może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Prosimy zapoznać się z powyższymi informacjami i zachować wiedzę na temat ochrony danych osobowych.