Zespół Transportu Medycznego

Dane kontaktowe:

tel. : 508-46-22-36
fax : 23-697-21-24
e-mail : pogotowie@spzoz-dzialdowo.pl


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dniem 1 kwietnia 2020 r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczenia udzielane przez Zespół Transportu Medycznego.


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 401), realizacja świadczeń odbywa się w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami, realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2. niewydolność układu krążenia;

3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4. inne.


Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Zespół Transportu Medycznego również w przypadku konieczności:

1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Powyższe nie zwalnia świadczeniodawców, udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne,
z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn.zm.).


W celu udzielenia świadczenia należy wypełnić druki: Zlecenie­_ZTM oraz Ankieta_ZTM przez jednostkę kierującą (poniżej druki do pobrania) oraz przesłanie dokumentacji na adres
e-mail: pogotowie@spzoz-dzialdowo.pl lub faxem pod numerem: 23-697-21-24. Wymagany jest również kontakt drogą telefoniczną pod numerem: 508-46-22-36.

Oryginały druków odbierane będą od jednostek kierujących podczas realizacji transportu przez Zespół Transportu Medycznego.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie Transportu Medycznego.pdf
Ankieta.pdf