Informowanie o incydentach korupcyjnych

DEFINICJE

Ilekroć jest mowa o:

 • korupcji należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego
 • incydencie o charakterze korupcyjnym należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych
 • ryzykach korupcyjnych należy przez to rozumieć sytuacje i  okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym

Sposób powiadomienia o wystąpieniu incydentu

 • Pacjenci Szpitala mają możliwość zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym w każdej formie, a w szczególności za pomocą:
  • przesyłki wysłanej na adres Szpitala za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • przesyłki złożonej na miejscu w Sekretariacie Dyrekcji,
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: skretariat@spzoz-dzialdowo.pl
 • Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym. Przesyłka nie podlega otwarciu w Sekretariacie Dyrekcji i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym  przekazywana jest bezpośrednio do Zespołu ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.
 • O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca jest każdorazowo informowana przez Zespół ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.

Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

 • dane personale i adres osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy
 • dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy
 • opis incydentu o charakterze korupcyjnym
 • lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej
 • dowody
 • data i czytelny podpis osoby zgłaszającej