Zadania realizowane z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Powiatu Działdowskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie „wymiany trzech sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie”.
Zrealizowana inwestycja wzbogaciła obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie w nowoczesną infrastrukturę techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, spowodowała zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodność ciągów komunikacji pionowej pacjentom, personelowi oraz innym osobom. Wykonanie kabin w wysokim standardzie higieniczno-sanitarnym, sterowanie umożliwiające dedykowanemu personelowi bezwzględne przywołanie kabiny w przypadku transportu pacjentów w stanach nagłych, wpływa dodatkowo na bezpieczeństwo osób, ale również na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie nabył aparat USG Canon APLIO a w ramach otrzymanego dofinansowania na zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Aparat o bardzo wysokim poziomie diagnostycznym umożliwia stosowanie nowoczesnych metod badania u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz daje możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego. Badania przeprowadzane na tym aparacie mają istotne znaczenie dla kwalifikacji pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Aparat USG wyposażony jest w ogólną opcję dopplerowską wraz z.funkcją kolorowego Dopplera przezczaszkowego oraz odpowiednie głowice.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie w ramach otrzymanego dofinansowania na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 nabył urządzenie neurorehabilitacyjne Luna EMG.

Urządzenie to dzięki wykorzystywaniu elektromiografii pozwala aktywnie ćwiczyć osobom nawet z zaawansowanym zanikiem mięśni, pomaga ćwiczyć mięśnie w różnych partiach ciała pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi (pacjenci po udarach, z dystrofią mięśniową,
czy stwardnieniem zanikowym bocznym), umożliwia wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych, ćwiczeń z oporem dynamicznym, przez co zwiększa siłę mięśniową pacjenta i zakres ruchu.