Rejestruj się i sprawdzaj wyniki przez internet

Przypominamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie dysponuje portalem internetowym e-USŁUGI, za pomocą którego pacjenci naszej placówki mogą między innymi skorzystać z opcji rejestracji do wybranej poradni specjalistycznej lub zdalnego dostępu do wyników badań, wykonanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.Na portal e-USŁUGI dostaniemy się poprzez główną stronę SPZOZ w Działdowie, klikając w zakładkę e-USŁUGI lub wpisując w przeglądarce internetowej adres: portal.spzoz-dzialdowo.pl
jpg
Główna strona portalu e-USŁUGI zawiera kolorowe kafelki, które po kliknięciu kierują nas do wybranych modułów.

Rejestruj się przez internet
Za pomocą modułu e-REJESTRACJA pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranej poradni specjalistycznej. Moduł e-REJESTRACJA dostępny jest dla pacjentów, którzy wcześniej złożyli w Centralnej Rejestracji pisemny wniosek o utworzenie konta użytkownika.
Wniosek można pobrać (klikając tu), wydrukować i uzupełnić w domu, lub poprosić o wydruk w okienku Centralnej Rejestracji. Konieczność złożenia pisemnego wniosku wynika z faktu, że rejestracja w systemie wiąże się z dostępem do chronionych danych pacjenta. Z tego względu osoba składająca wniosek powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość. W ten sposób zmniejszamy ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Państwa danych. Po złożeniu wniosku na wskazany e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta użytkownika.
Po założeniu konta pacjent będzie mógł w pełni korzystać z funkcjonalności modułu z każdego komputera, który ma dostęp do Internetu.

UWAGA! Pierwsza wizyta w danej poradni nie może być zarejestrowana przy użyciu e-rejestracji, ponieważ przy zakładaniu karty pacjenta istnieje wymóg własnoręcznego podpisu i ewentualnego wskazania osoby upoważnionej do wglądu w nasze dane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie zarządzania kontem i funkcjonalnościach modułu należy kliknąć na kafelek „instrukcja’ tego samego koloru, co kafelek e-REJESTRACJA.

Sprawdzaj wyniki badań laboratoryjnych on-line
Moduł e-BADANIA przeniesie Państwa do internetowej platformy publikacji wyników eLABORAT.  Dzięki tej platformie będziecie mieli Państwo dostęp do wyników badań wykonanych w  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.
Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którzy w trakcie pobierania materiału do badań zgłoszą chęć uzyskania dostępu do wyników on-line i przekażą w tym celu swój adres e-mail.

Szczegółową instrukcję zobaczyć można po kliknięciu na napis „instrukcja” na dole platformy eLABORAT.

Sprawdź jakie są kolejki do specjalistów
Moduł e-KOLEJKI służy do podglądania terminów oczekiwania na wizytę u konkretnego lekarza specjalisty. Poniższe zestawienie pokazuje tylko terminy dostępne w e-REJESTRACJI.
Istnieje możliwość, że w sposób tradycyjny uda nam się zapisać na wizytę w terminie wcześniejszym.

png
Projekt „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

E-usługi dla pacjentów SPZOZ w Działdowie

Szpital w Działdowie wdrożył projekt „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej”


Opis projektu
Główny cel projektu to rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych dla pacjentów, oferowanych w oparciu o infrastrukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W ramach projektu, w działdowskim SPZOZ został wdrożony nowy system informatyczny, oraz powiązana z nim platforma informacyjna dla pacjentów. Szpital zakupił sprzęt informatyczny oraz licencje systemowe. Nowe serwery i macierze przyczyniły się do podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemu informatycznego, zminimalizują możliwość wystąpienia awarii i utraty danych. Wdrożony został nowoczesny, zintegrowany system informatyczny HIS (hospital information system), zapewniający kompleksową obsługę placówki. System umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dane, można wymieniać z innymi jednostkami medycznymi, co pozwala na lepszą i szybszą diagnostykę, a w konsekwencji wyższy standard leczenia chorych. Pełna informatyzacja usprawnia rozliczanie szpitala z NFZ oraz prowadzenie szczegółowych statystyk pacjentów. Realizacja Projektu przyniesie nową jakość opieki zdrowotnej w regionie, oraz wzrost dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Platforma informacyjna dla pacjentów
Dzięki powiązanej z systemem HIS platformie informacyjnej Szpital udostępnia usługi społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. Stworzona została możliwość rejestracji do poradni specjalistycznych w trybie on-line. Pacjenci mają możliwość dostępu do swojej historii choroby oraz do wyników badań, opisanych w postaci elektronicznej. W budynkach SPZOZ w Działdowie ustawione są dwa info-kioski, przy których pacjenci uzyskają podstawowe informacje o placówce, oferowanych usługach medycznych, czy profilaktyce zdrowotnej. Wdrożenie systemu umożliwi także prowadzenie konsultacji medycznych w trybie on-line.

jpg
Główna strona platformy informacyjnej e-USŁUGI.

Projekt „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej 7 ? Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Całkowita wartość projektu to 654 114,00 złotych, a kwota dofinansowania z z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wyniosła 555 996,90 złotych.

Szpital w Działdowie otrzymał dofinansowanie na E-usługi

Projekt „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Na początku bieżącego roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie złożył wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. W dniu 16 września Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu.
jpg
W dniu 26 września 2014 roku w Olsztynie, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Elżbieta Leżuchowska, oraz wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, podpisali umowę o dofinansowanie projektu „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej”.

Szacowany koszt projektu „E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej” to 723 313 złotych. Przyznane dofinansowanie z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 to kwota 614 816 złotych.

Główny cel projektu to wdrożenie usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. W ramach projektu działdowski SPZOZ zakupi sprzęt i system informatyczny. Nowe serwery i macierze zapewnią większą stabilizację i bezpieczeństwo systemu. Wdrożenie systemu informatycznego HIS (hospital information system) wraz z modułami: laboratorium oraz e-usługi, zapewni kompleksową obsługę placówki. System umożliwi prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, oraz wymianę danych z innymi jednostkami medycznymi w celu lepszej i szybszej diagnostyki. Dzięki powiązanej z systemem HIS platformie informacyjnej Szpital udostępni usługi społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. Stworzona zostanie możliwość rejestracji do poradni w trybie on-line. Pacjenci będą mieli dostęp do swojej historii choroby oraz do wyników badań. W budynkach SPZOZ w Działdowie ustawione zostaną dwa info-kioski, przy których pacjenci uzyskają podstawowe informacje o placówce, oferowanych usługach medycznych, profilaktyce zdrowotnej.
Realizacja Projektu przyniesie nową jakość opieki zdrowotnej w regionie, oraz wzrost dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

png
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013