Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Dostępny jest pod adresem: https://www.spzoz-dzialdowo.pl
Data opublikowania strony internetowej: 2004.04.28
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022.03.31
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Stronie niezgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020.09.30

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Nie spełniamy wszystkich wytycznych dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA. Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały chociaż część kryteriów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
Przełączniki zmiany kontrastu
Przełącznik czarno-białe
Przełącznik negatyw
Przełącznik jasne tło
Przełącznik podświetl linki
Przełącznik czytelna czcionka

Modyfikacja: 31.03.2022