Regulamin Strony

Regulamin korzystania ze strony spzoz-dzialdowo.pl

I. Uwagi ogólne:

1. Spzoz-dzialdowo.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, NIP 571-14-58-598, REGON 000310172 zwanym
w dalszej części regulaminu „SP ZOZ w Działdowie”.
2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny spzoz-dzialdowo.pl tym samym przyjmuje
do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Witryna internetowa spzoz-dzialdowo.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat działalności, wydarzeń i usług świadczonych przez SPZOZ w Działdowie. Informacje i materiały w niej zawarte mogą pochodzić od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z SPZOZ w Działdowie
i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
Spzoz-dzialdowo.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
4. SPZOZ w Działdowie zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości spzoz-dzialdowo.pl.


II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie spzoz-dzialdowo.pl na własne ryzyko.
2. Korzystanie z witryny spzoz-dzialdowo.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w spzoz-dzialdowo.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.


III. Odpowiedzialność SPZOZ w Działdowie

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie spzoz-dzialdowo.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy SPZOZ w Działdowie, lub dobra osobiste osób trzecich SPZOZ w Działdowie podejmie odpowiednie działania zmierzające
do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
2. SPZOZ w Działdowie nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
3. Informacje zawarte w spzoz-dzialdowo.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług medycznych, o których może być mowa w tych informacjach.
4. Informacje przedstawione w spzoz-dzialdowo.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub
od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. SPZOZ w Działdowie dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
5. Wszelkie informacje publikowane przez SPZOZ w Działdowie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa medycznego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
6. SPZOZ w Działdowie nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
7. SPZOZ w Działdowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą spzoz-dzialdowo.pl


IV. Partnerzy SPZOZ w Działdowie

1. SPZOZ w Działdowie może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo SPZOZ
w Działdowie.
2. SPZOZ w Działdowie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
3. SPZOZ w Działdowie nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów spzoz-dzialdowo.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
4. SPZOZ w Działdowie nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się
na stronach swoich partnerów.
5. SPZOZ w Działdowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji
lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


V. Zastrzeżenia techniczne

1. Ze względu na techniczne ograniczenia SPZOZ w Działdowie nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. SPZOZ w Działdowie nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu SPZOZ w Działdowie nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. SPZOZ w Działdowie dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
4. SPZOZ w Działdowie nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym.
Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.


VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie spzoz-dzialdowo.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Zawartość witryny spzoz-dzialdowo.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony SPZOZ w Działdowie i w ramach przeznaczenia określonego przez SPZOZ w Działdowie. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować z SPZOZ w Działdowie wysyłając e-mail na adres rzecznika prasowego: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie spzoz-dzialdowo.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości
lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach spzoz-dzialdowo.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody SPZOZ w Działdowie na zasadach ogólnych.
6. Publikacja linku do spzoz-dzialdowo.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W sprawie publikacji linku do strony
spzoz-dzialdowo.pl w innej formie prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym, tel. 23 697 22 11 wew. 266, e-mail: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl


VII. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do SPZOZ w Działdowie pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do SPZOZ w Działdowie jest równoznaczne
z udzieleniem SPZOZ w Działdowie zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie spzoz-dzialdowo.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe
po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
w witrynie spzoz-dzialdowo.pl, zawartym w liście e-mail. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).


IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. SPZOZ w Działdowie zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie spzoz-dzialdowo.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.