Zespół Transportu Medycznego

Dane kontaktowe:

tel. : 508-462-236

e-mail : pogotowie@spzoz-dzialdowo.pl; a.kalinowska@spzoz-dzialdowo.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dniem 1 lipca 2024 r. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczenia udzielane przez Zespół Transportu Medycznego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 401), transport medyczny realizowany jest przez Zespół Transportu Medycznego tylko i wyłącznie w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2. niewydolność układu krążenia;

3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4. inne (np. drgawki).

Transport oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Zespół Transportu Medycznego odbywa się w przypadku konieczności:

1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Powyższe nie zwalnia świadczeniodawców, udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne,
z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (
Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn.zm.).

Zgłoszenia na transport medyczny przyjmowane są na bieżąco. O pierwszeństwie do realizacji transportu medycznego decyduje kolejność zgłoszenia oraz stopień pilności wpływających zgłoszeń dotyczących transportu medycznego, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta. Nie będą realizowane zlecenia planowe, czyli zgłaszane wcześniej z określonym terminem realizacji oraz w stanach innych niż w/w.

W celu udzielenia świadczenia należy wypełnić druk Zlecenie­_ZTM przez jednostkę kierującą (poniżej druki do pobrania) oraz przesłanie dokumentacji na adres
e-mail: pogotowie@spzoz-dzialdowo.pl oraz a.kalinowska@spzoz-dzialdowo.pl

Wymagany jest również kontakt drogą telefoniczną pod numerem: 508-462-236.

Oryginały druków odbierane będą od jednostek kierujących podczas realizacji transportu przez Zespół Transportu Medycznego.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie Transportu Medycznego.pdf