Zadania realizowane z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony m.in. w:
-wideolaryngoskop,
-urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza,
-urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności do 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach,
-nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku noszy.

Głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa pracowników w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie poprzez zakup trzech myjni-dezyfektorów przeznaczonych do mycia kaczek, basenów, słoi na mocz oraz innych naczyń szpitalnych. Myjnia-dezynfektor jest zamkniętym systemem służącym do ewakuacji materiałów zakaźnych oraz mycia i dezynfekcji oraz suszenia konwekcyjnego sprzętów, wyposażona jest w system efektywnych dysz myjących zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję termiczną w temperaturze 93ºC.

Celem inwestycji jest wzrost bezpieczeństwa pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia poprzez poprawę jakości i dostępności do świadczeń w SOR.
Inwestycja zwiększy zasoby funkcjonalno-techniczne podmiotu leczniczego, bezpieczeństwo i komfort pracy personelu. Zostaną poprawione warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu oraz dostępność osobom z
ograniczoną sprawnością.

Dotacja celowa z Funduszu Medycznego na realizację w 2023 r. zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych, w tym stacjonarny robot rehabilitacyjny do kończyn dolnych – MERCURY MED. oraz robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – szyna reahabilitacyjna.

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony m.in. w:

  • defibrylator z wyposażeniem,
  • przenośny ssak elektryczny,
  • nosze główne, transporter noszy głównych.

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony w nowoczesne urządzenia m.in. w:

  • defibrylator z wyposażeniem,
  • zestaw ultrasonograficzny,
  • nosze główne, transporter noszy głównych;
  • krzesło kardiologiczne, schodołaz z napędem elektrycznym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Powiatu Działdowskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie „wymiany trzech sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie”.
Zrealizowana inwestycja wzbogaciła obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie w nowoczesną infrastrukturę techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, spowodowała zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodność ciągów komunikacji pionowej pacjentom, personelowi oraz innym osobom. Wykonanie kabin w wysokim standardzie higieniczno-sanitarnym, sterowanie umożliwiające dedykowanemu personelowi bezwzględne przywołanie kabiny w przypadku transportu pacjentów w stanach nagłych, wpływa dodatkowo na bezpieczeństwo osób, ale również na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie nabył aparat USG Canon APLIO a w ramach otrzymanego dofinansowania na zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Aparat o bardzo wysokim poziomie diagnostycznym umożliwia stosowanie nowoczesnych metod badania u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz daje możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego. Badania przeprowadzane na tym aparacie mają istotne znaczenie dla kwalifikacji pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Aparat USG wyposażony jest w ogólną opcję dopplerowską wraz z.funkcją kolorowego Dopplera przezczaszkowego oraz odpowiednie głowice.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie w ramach otrzymanego dofinansowania na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 nabył urządzenie neurorehabilitacyjne Luna EMG.

Urządzenie to dzięki wykorzystywaniu elektromiografii pozwala aktywnie ćwiczyć osobom nawet z zaawansowanym zanikiem mięśni, pomaga ćwiczyć mięśnie w różnych partiach ciała pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi (pacjenci po udarach, z dystrofią mięśniową,
czy stwardnieniem zanikowym bocznym), umożliwia wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych, ćwiczeń z oporem dynamicznym, przez co zwiększa siłę mięśniową pacjenta i zakres ruchu.