Inwestycje

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

2023

Dofinansowanie projektu „Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie
na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”.
 
Dnia 31.03.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-
-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.
 
Projekt pn. „Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną
i diagnostyczną” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Odporna
i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia.
 
Całkowity koszt projektu to 2 488 100,00 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1 619 800,00 zł.
 
Inwestycja polega na doposażeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie w następujący nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną:
– tomograf komputerowy – 1 szt.
– defibrylator – 1 szt.
– system do ogrzewania pacjenta – 1 szt.
 
 
Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych
oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie po roku 2023.
 
 
Pacjenci korzystający z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie potrzebują dostępu do sprawnego i pewnego sprzętu w możliwie szybkim czasie. Zaplanowane działania w projekcie mają charakter naprawczy w kontekście pandemii COVID-19 oraz jej skutków zdrowotnych i społecznych. Zwiększają odporność systemu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej w obszarze badań diagnostycznych
w warunkach ambulatoryjnych i lecznictwa szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych i cywilizacyjnych (tj. chorób układu oddechowego, neurologicznego, krążenia, pokarmowego oraz chorób psychicznych i uzależnień, cukrzycy, alergii, nadwagi/;otyłości), zwłaszcza w grupie osób najbardziej narażonych, zapewnienia opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Poprawiony zostanie dostęp pacjentów
do wysokospecjalistycznych, nowoczesnych technik diagnostycznych i leczniczych.
Zakup nowego sprzętu uzupełni posiadaną przez Szpital bazę, jak również pozwoli
na wymianę posiadanego, wyeksploatowanego sprzętu medycznego, co zmniejszy ryzyko awarii, kosztownych napraw i przestojów w udzielaniu danego rodzaju świadczeń.
 
Projekt ten jest bardzo istotnym elementem zamykającym etap unowocześnienia diagnostyki obrazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

2022

Dofinansowanie projektu „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej
i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie
na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”.

Dnia 03.03.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.

Projekt pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowity koszt projektu to 3.323.936,85 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 2.781.225,33 zł.

Inwestycja przewiduje realizację robót budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Rentgenowskiej, Pracowni Endoskopii oraz Bloku Operacyjnego. Zrealizowane będą ponadto działania w zakresie wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa zabiegów ortopedycznych i endoskopowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania.

Celem szczegółowym projektu jest dopełnienie wieloletnich starań o kompleksowe, nowoczesne, sprawne funkcjonowanie diagnostyki obrazowej radiologicznej (RTG, CT, MR, USG) i endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia) oraz realizacji procedur zabiegowych wykonywanych przy użyciu sprzętu radiologicznego (ramię C) oraz endoskopów (np. ECPV) z wykorzystaniem technologii cyfrowych pozwalające na wiele lat ustabilizować tą sferę działalności medycznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie jest jedynym podmiotem realizującym tego typu świadczenia w powiecie działdowskim,
a z niektórych procedur korzystają również powiaty ościenne. Celem szczegółowym jest również poprawa dostępności do badań diagnostycznych celem lepszej profilaktyki schorzeń, w tym nowotworowych, skrócenie czasu oczekiwania na badanie, sprawne i bezpieczne wykonywanie zabiegów ortopedycznych i endoskopowych, poprawa skuteczności i dokładności prowadzonej diagnostyki obrazowej, co wpływa na zwiększenie skuteczności wykrywania przyczyn chorób, w tym chorób nowotworowych, zwiększenie komfortu pacjentów oraz lekarzy dokonujących zabiegów i diagnoz, kompleksowe funkcjonowanie Pracowni RTG i Pracowni Endoskopowej w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) oraz wymiana wysłużonego, awaryjnego sprzętu medycznego na nowy.

2021

Dofinansowanie projektu „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S

Dnia 20 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Iwanicką – Michałowicz, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Oceny Inwestycji, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie, reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.

Projekt pn. Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu Sotrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt projektu to 520.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej wynosi 442.000,00 zł., natomiast dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 78.000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „Covid-19” oraz innych chorób zakaźnych,
w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Dofinansowanie projektu „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”.

Dnia 4 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza
oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora
Ireneusza Weryka.

Projekt pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło
wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowity koszt projektu to 1.769.402,75 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej, przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1.345.229,34 zł.

Inwestycja przewiduje rozbudowę oddziału, adaptację pomieszczeń, prace remontowe i wykończeniowe.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie powierzchni użytkowej Oddziału Psychiatrycznego
oraz powiększenie oferty terapeutycznej w zakresie psychoterapii. Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki
socjalno-bytowe pacjentów i personelu.


2020

Dofinansowanie zakupu urządzeń i wyrobów medycznych w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu koronawirusem SARS-CoV-2

2018

jpg

2016 – 2017

jpg

2014 – 2015

jpg

2012

jpg

2009 – 2011

jpg