Inwestycje

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

2021

Dofinansowanie projektu „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S

Dnia 20 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Iwanicką – Michałowicz, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Oceny Inwestycji, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie, reprezentowanym przez Dyrektora Ireneusza Weryka.

Projekt pn. Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu Sotrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt projektu to 520.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej wynosi 442.000,00 zł., natomiast dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 78.000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „Covid-19” oraz innych chorób zakaźnych,
w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Dofinansowanie projektu „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku”.

Dnia 4 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza
oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowanym przez Dyrektora
Ireneusza Weryka.

Projekt pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło
wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Całkowity koszt projektu to 1.769.402,75 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej, przyznana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 1.345.229,34 zł.

Inwestycja przewiduje rozbudowę oddziału, adaptację pomieszczeń, prace remontowe i wykończeniowe.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie powierzchni użytkowej Oddziału Psychiatrycznego
oraz powiększenie oferty terapeutycznej w zakresie psychoterapii. Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki
socjalno-bytowe pacjentów i personelu.


2020

Dofinansowanie zakupu urządzeń i wyrobów medycznych w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu koronawirusem SARS-CoV-2

2018

jpg

2016 – 2017

jpg

2014 – 2015

jpg

2012

jpg

2009 – 2011

jpg