Działalność Szpitala

Szpital przy ulicy Leśnej w Działdowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. którego organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Działdowskiego. Jest to największa placówka opieki zdrowotnej w powiecie działdowskim.

Obszar działania SPZOZ w Działdowie stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Działdowskiego. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia oraz z zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia udzielane są mieszkańcom obszaru działania Zakładu, a w nagłych wypadkach (w szczególności w stanach zagrożenia życia) wszystkim zgłaszającym się – bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub innych przepisach szczególnych.

Szpital dysponuje 337 łóżkami, rozmieszonymi na 13 oddziałach szpitalnych.
Funkcjonuje tu 17 pracowni specjalistycznych, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, apteka szpitalna, dział diagnostyki medycznej, stacja dializ, dział fizjoterapii, sterylizatornia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dysponuje własnym miejscem do lądowania dla śmigłowców ratunkowych.

SPZOZ w Działdowie to także jeden z największych zakładów pracy w naszym mieście. Pracuje w nim 576 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę.


Historia

Inicjatorem budowy szpitala przy ul. Leśnej był lekarz Zygmunt Guzowski, dyrektor dawnego szpitala powiatowego przy ul. Wolności. Budowę bloków nowego szpitala rozpoczęto w marcu 1969, a uroczyste otwarcie placówki nastąpiło dnia 19 lipca 1974 roku.

Duży i nowoczesny
Nowy obiekt był najnowocześniejszą placówką medyczną wśród miast powiatowych Warmii i Mazur. Gabaryty budynku pozwoliły na ponad trzykrotne zwiększenie ilości łóżek szpitalnych w stosunku do starego szpitala. W momencie otwarcia zatrudnionych w nim było sześciu lekarzy z drugim stopniem specjalizacji, ośmiu z pierwszym stopniem specjalizacji i jedenastu lekarzy bez specjalizacji. Nowy, duży szpital stworzył możliwości i potrzebę kształcenia personelu medycznego i dokształcania lekarzy specjalistów, w zakresie wszystkich reprezentowanych w nim specjalności medycznych. Z tego względu w budynku dawnego szpitala utworzony został Zespół Szkół Medycznych, kształcący pielęgniarki i położne dla potrzeb szpitala w Działdowie.
Po podziale administracyjnym w 1975 roku Szpital w Działdowie był największym i najnowocześniejszym szpitalem w Województwie Ciechanowskim. Niektóre oddziały specjalistyczne spełniały rolę wojewódzkich przez wiele lat. Dopiero po otwarciu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie, 8 grudnia 1997 roku, Wojewoda Ciechanowski wydał decyzję o przekształceniu Szpitala w Działdowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od 1 stycznia 1999 roku Funkcję organu założycielskiego przejęło Starostwo Powiatowe w Działdowie.

Nowe oddziały i jednostki
Jako pierwsze uruchomiono oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, intensywnej terapii, ginekologiczny oraz dziecięcy. W drugiej połowie 1975 roku oddziały: laryngologiczny, okulistyczny i reumatologiczny.
W trakcie dalszej rozbudowy szpitala uruchomiono w 1976 roku oddział neurologiczny, w 1984 oddział psychiatryczny, a w 1986 roku Stację Dializ przekształconą później w Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ. Dział Fizjoterapii umożliwił prowadzenie działań leczniczych skupionych na usuwaniu różnych dolegliwości związanych z daną chorobą i przywracaniu sprawności fizycznej pacjentów. W nowym działdowskim szpitalu znalazły się nowoczesna pracownia rentgeno-diagnostyczna z torem telewizyjnym i laboratorium analityczne. Oddział chirurgiczny posiadał odrębny blok operacyjny, sale operacyjne znajdowały się również na oddziałach: laryngologicznym i okulistycznym, oddział ginekologiczny wyposażony został w nowoczesny blok porodowy wraz z salą operacyjną do cesarskich cięć. Umiejscowiono tu również wiele poradni specjalistycznych oraz punkt krwiodawstwa.

Z ostatnich lat
W 2001 roku utworzony został Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego, który po dostosowaniu do Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego przemianowany został na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W styczniu 2008 roku podjęta została decyzja o połączeniu trzech oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego w jeden Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych.
Od lat osiemdziesiątych Oddział Wewnętrzny (obecnie Wieloprofilowy) stanowi bazę studenckich obozów Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem profesora Jacka Imieli.