Pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjentów

mgr Anna Kalinowska

tel. 23 697 22 11 wew 255

e-mail a.kalinowska@spzoz-dzialdowo.pl

Do zadań pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjenta w szczególności należy:

 1. identyfikacje potrzeb i oczekiwań pacjenta,
 2. informowania pacjenta o ich prawach i obowiązkach szpitala,
 3. monitorowanie zadowolenia pacjenta z otrzymywanych usług,
 4. przyjmowanie i załatwienie skarg i wniosków oraz dokonywanie ich analiz,

———————————————————————————————–

Ewa Górko (tel: 664-014-152)

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego –
województwo warmińsko-mazurskie

———————————————————————————————-


Prawa Pacjenta

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych przez lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny z należytą starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Pacjent ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
 6. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
 7. pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
 8. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Zasada ta dotyczy również pielęgniarki.
 9. Pacjent ma prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, jeżeli są one konieczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

II. Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Pacjent ma prawo nie być informowanym w wyżej wskazanym zakresie, jeżeli przedstawi wyraźnie takie życzenie.
 3. Pacjent ma prawo wskazać osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz uzyskiwania jego dokumentacji medycznej, jak również odmówić wskazania takiej osoby.
 4. Osoba upoważniona przez pacjenta do otrzymywania informacji o stanie pacjenta ma prawo do niezwłocznego otrzymania informacji od lekarza prowadzącego/dyżurnego o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub informacji o jego śmierci. Adnotację o ww. zdarzeniu lekarz umieszcza w dokumentacji medycznej.
 5. Pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 6. Pacjent ma prawo do informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od jego leczenia i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub placówki udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 7. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta udostępnionej w formie pisemnej w miejscach ogólnodostępnych oraz o regułach ograniczania tych praw.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital oraz o ich cenniku w przypadku świadczeń pełnopłatnych, a w odniesieniu do świadczeń ambulatoryjnych o godzinach i miejscach ich udzielania oraz imionach i nazwiskach osób udzielających świadczeń.
 9. Pacjent podczas pobytu w Szpitalu ma prawo do możliwości identyfikowania osób sprawujących nad nim opiekę, co najmniej w zakresie imienia i nazwiska oraz statusu zawodowego.

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez personel Szpitala, w tym osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, w szczególności odnośnie jego stanu zdrowia.
 2. Zachowanie tajemnicy nie obowiązuje, jeżeli:
 3. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw
 4. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy
 5. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
 6. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń

       3. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

IV. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent (lub przedstawiciel ustawowy pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody) ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji  o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania.
 2. Zgoda lub sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę (lub jej brak) poddania się proponowanym świadczeniom.
 3. W przypadku proponowania metody diagnostyki lub leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na jej zastosowanie lub sprzeciw pacjent wyraża w formie pisemnej.
 4. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeśli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić świadomej zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
 5. Pacjent ma prawo do udzielenia zgody bądź jej odmowy na przeprowadzenie badania, zabiegu pielęgniarskiego lub fizjoterapeutycznego przez kształcących się. Badanie czy zabieg wykonywany jest przez osobę kształcącą się wyłącznie w obecności osób uprawnionych do udzielania świadczeń medycznych. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o prowadzonych w szpitalu zajęciach dydaktycznych dla uczniów i studentów kierunków medycznych.
 6. Pacjent ma prawo uczestnictwa w eksperymencie medycznym (badanu klinicznym) po wyrażeniu zgody w formie pisemnej, po wcześniejszym uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących jego istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem. Uczestnik eksperymentu może w każdym czasie bez konsekwencji dla siebie wycofać się z badania klinicznego.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 3. Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. Brak zgody na obecność osoby bliskiej może nastąpić w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 4. Osoby z personelu szpitalnego, inne niż osoby bezpośrednio udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych, mogą uczestniczyć w udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do ich zrealizowania. Uczestnictwo, a także obecność innych osób, których obecność nie jest niezbędna, wymaga zgody pacjenta oraz osoby udzielającej świadczenia medycznego.
 5. Pacjent ma prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji jego zwłok, jeżeli nie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcie tego sprzeciwu w każdym czasie.

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dokumentacja może być udostępniona:

– do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;

– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

– na informatycznym nośniku danych.

Pierwsza kopia dokumentacji jest wydawana nieodpłatnie.

 • Po śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Przy wypisie ze Szpitala po zakończeniu leczenia lub wypisie na własne żądanie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału i jednej kopii karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim.

VII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec wydanej przez lekarza opinii albo orzeczenia o stanie zdrowia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 

VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, szczególnie z członkami najbliższej rodziny, opiekunami prawnymi lub faktycznymi. Za realizację tego prawa może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem ustalonym przez Dyrekcję Szpitala.

IX. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent  ma prawo do opieki duszpasterskiej, łącznie z umożliwieniem uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych na terenie Szpitala, której koszty ponosi Szpital. Wykaz numerów telefonów i adresów duszpasterzy poszczególnych wyznań jest dostępny w każdym oddziale.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital umożliwia, na życzenia pacjenta lub jego opiekuna, kontakt z duchownym jego wyznania.

X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie zgodnie z Procedurą DT-P-002/O Depozyt-Zabezpieczenie własności pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu

XI. Prawo pacjenta do skargi

 1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone, może:
  1. zwrócić się w trybie skargi ustnie lub na piśmie z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego,
  2. zwrócić się w trybie skargi ustnie lub na piśmie do Dyrektora Szpitala poprzez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

powołanego przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie

Sekretariat Dyrekcji, tel.23 697 22 11 wew.255 lub a.kalinowska@spzoz-dzialdowo.pl

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ| w Olsztynie

infolinia 89 194 88

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,

 tel. 22 532 82 50

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

tel.800 190 590, poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00

Obowiązki Pacjenta

Pacjent leczony w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ma obowiązek:

1.  Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

2.  Pacjent zgłaszający się na badania, zabiegi i leczenie powinien posiadać dokument tożsamości a także, jeżeli jest wymagane, skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza.

3.  Pacjent ma obowiązek zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dostarczyć personelowi medycznemu prawdziwych i kompletnych informacji o obecnych dolegliwościach, zachorowaniach w przeszłości, hospitalizacjach, zażywanych lekach i innych sprawach dotyczących jego stanu zdrowia.

4.  Stosować się do zaleconej diety.

5.  Przechowywać artykuły żywnościowe w podpisanych pojemnikach w miejscach przeznaczonych do tego celu, wskazanych przez personel.

6.  Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

7.  Przebywać w wyznaczonych salach w porach wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo-

pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków.

8.  Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

9.  W porze ciszy nocnej przebywać na oddziale.

10.  Każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału.

11.  Pacjent stale posiada przy sobie znak identyfikacyjny nadany mu przy przyjęciu do Szpitala.

12.  Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych, przestrzegać zasad bezpieczeństwa p/pożarowego.

13.  Szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital).

14.  Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.

15.  Przestrzegać zasad higieny osobistej.

16.  Przestrzegać obowiązujących na terenie szpitala zakazów:

      –  obrotu,  posiadania  i  używania  narkotyków,  środków  odurzających,  substancji

         psychotropowych i innych podobnie działających,

      –  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

      –  palenia wyrobów tytoniowych.

17.  W przypadku stwierdzenia łamania zakazów wymienionych w pkt 16, personel medyczny ma obowiązek złożyć zawiadomienie na policję, który to organ jest uprawniony do ukarania sprawcy wykroczenia, w tym przypadku pacjenta łamiącego prawo.

18.  Pacjent wpisany na listę oczekujących, który nie może stawić się w umówionym terminie lub gdy rezygnuje z ubiegania się o świadczenie zdrowotne objęte listą jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Szpital/Centralną Rejestrację o tym fakcie.

19.  Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym obowiązani są ponadto:

 • w przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu udzielenia świadczenia – powiadomić Szpital/Poradnię/Centralną Rejestrację o swojej decyzji,
 • ściśle stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego,
 • przestrzegać przepisów porządkowych Szpitala,
 • zachować czystość w poczekalniach,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm współżycia.

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.