Termomodernizacja SPZOZ w Działdowie zakończona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakończył przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie”. Gruntowna modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznych, docieplone ściany i stropodachy, wymieniona stolarka, przebudowane wejście główne oraz nowa elewacja budynków – to efekt prac budowlanych, przeprowadzonych w miesiącach od marca do grudnia 2012 roku.


jpg

Ochrona klimatu w zakresie zachowania czystości powietrza, oszczędność energii i pieniędzy – takie efekty przyniesie w kolejnych latach ekologiczna inwestycja, o wartości ponad 6 milionów złotych. Przedsięwzięcie uzyskało 50% dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS (Green Investment Scheme)”. Dzięki modernizacji kotłowni z instalacjami energii cieplnej oraz termomodernizacji budynków SPZOZ w Działdowie zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 670 Mg/rok.

jpg

We wtorek 5 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia inwestycji termomodernizacyjnej. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele starostwa i gmin powiatu działdowskiego, zapoznali się ze szczegółami inwestycji i przeprowadzonych robót.

jpgProjekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie” to inwestycja oparta na dwóch projektach budowlanych: „Termomodernizacja i remont budynków” i „Remont instalacji i kotłowni z budową instalacji solarnej”. Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków NFOŚiGW, wykonano za środki wyasygnowane przez Powiat Działdowski, który w 2010 roku przekazał Szpitalowi około 200 tysięcy złotych. Początkowo koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Szpitalowi w Działdowie przyznano bezzwrotną dotację , w ramach Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS (Green Investment Scheme)” w wysokości 30% kosztów inwestycji oraz pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w wysokości 60% kosztów. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyłaniających inwestora zastępczego oraz głównych wykonawców robót i zsumowaniu wartości brutto w zawartych umowach, koszt całej inwestycji został obniżony do około sześciu milionów złotych. W trakcie realizacji projektu udało się też zwiększyć kwotę bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW do 50% całkowitych kosztów inwestycji, zmniejszając tym samym wielkość pożyczki. Ostatecznie całkowity koszt termomodernizacji wyniósł 6 251 511 zł. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS (Green Investment Scheme)” wyniosła 2 971 080 zł, a pożyczka inwestycyjna z  NFOŚiGW  2 376 864 zł.

jpg
Termomodernizacja i remont budynków
Termomodernizacja budynków polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz częściowej wymianie stolarki. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone warstwą izolacji cieplnej z płyt styropianowych. Docieplenie wewnętrzne stropodachu wykonano wełną mineralną lub granulatem, a zewnętrzne styropapą. W budynkach częściowo została wymieniona stolarka budowlana: pozostałe okna drewniane zastąpiły nowe z PCV, wymieniono również drzwi zewnętrzne. Luksfery, wypełniające ściany zewnętrzne głównej klatki schodowej Szpitala zostały zamienione na przeszklenie z aluminiowych ram i okien.
jpg
Kolejna zmiana, to wygląd strefy wejścia do Szpitala, ponieważ wejście główne zyskało nowe zadaszenie. Elewacja wszystkich budynków została pokryta strukturą w kolorach brązu i beżu.


Modernizacja instalacji wewnętrznych
W budynkach szpitalnych, rurociągach tranzytowych w kanałach technologicznych oraz w obrębie budynku kotłowni, wymieniono wszystkie elementy rurowe instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacje te wyposażono w automatykę, zamontowano termostatyczne zawory regulacyjne. Stare grzejniki żeliwne zostały zastąpione grzejnikami płytowymi, spełniającymi wszystkie wymagania sanitarne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Łącznie w budynkach szpitalnych wymieniono 748 sztuk grzejników.
jpg
Modernizacja kotłowni wodnej i parowej
W ramach modernizacji wymieniono wszystkie urządzenia funkcjonującej kotłowni, za wyjątkiem ścieżek gazowych i olejowych dla kotłów. Wymieniono kotły wodne, pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz kotły parowe, wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Wymieniona została cała niezbędna infrastruktura techniczna: zbiornik wody kotłowej, układ stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej, zbiornik kondensatu, układy pompowe, stacja uzdatniania wody, podgrzewacze pojemnościowe, kominy, armatura i automatyka. Nowe urządzenia zostały zamontowane w miejsce poprzednio istniejących. Dzięki termoizolacji budynków i wymianie instalacji maksymalna moc kotłowni mogła być zmniejszona o 35% w stosunku do stanu poprzedniego.


Montaż kolektorów słonecznych
Nową wysokociśnieniową kotłownię parową wspomagać będzie instalacja solarna, składająca się z 21 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 42 m2, zamontowanych na połaci dachowej budynku kotłowni. W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru zlokalizowano układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, złożony z 4 podgrzewaczy pojemnościowych (po 500 litrów każdy), aparatury i  niezbędnych urządzeń. Instalacja solarna stanowi uzupełnienie systemu grzewczego, wstępnie podgrzewając wodę dopływającą do podgrzewacza parowego zlokalizowanego na poziomie parteru. Planowane jest uzyskanie z instalacji solarnej energii o mocy 94 GJ/rok


Według prognoz audytowych, po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, roczne zużycie ciepła zmniejszy się o 48%  w stosunku do stanu pierwotnego.

Ruszyła termomodernizacja Szpitala

W ubiegłym tygodniu ruszyły roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Inwestycja o wartości ponad 6 milionów złotych została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS”.


Inwestycja została podzielona na dwie części: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków SPZOZ oraz modernizację systemu grzewczego. Są to dwa odrębne projekty, realizowane przez dwóch wykonawców, wybranych w wyniku postępowania przetargowego.
jpg
Termomodernizację budynków SPZOZ w Działdowie wykona firma INS-BUD z Nidzicy. Zakres prac budowlanych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę części stolarki budowlanej oraz roboty ogólnobudowlane. Po ociepleniu i otynkowaniu elewacja zostanie pomalowana w kolorach brązu i beżu.
Modernizacją kotłowni zajmuje się PPUH RAPID Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. Zakres prac obejmuje: modernizację kotłowni parowej i wodnej, modernizację wewnętrznych instalacji, montaż kolektorów słonecznych.

Więcej informacji na temat inwestycji

Fot. Sławomir Brzozowski/SPZOZ w Działdowie

Kompleksowa termomodernizacja obiektów SPZOZ w Działdowie

W dniu 11 stycznia 2012 r. Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała umowę, zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiek Zdrowotnej w Działdowie, na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie. Inwestycja o wartości ponad 10 milionów złotych została dofinansowana w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS (Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.


Dofinansowanie inwestycji przez NFOŚIGW zostanie zrealizowane w formie bezzwrotnej dotacji ze środków dotacyjnych GIS oraz w formie pożyczki inwestycyjnej ze środków NFOŚIGW. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 10 610 045 złotych.
jpg
Już niedługo budynki SPZOZ w Działdowie nabiorą nowego wyglądu. Po ociepleniu i otynkowaniu elewacja zostanie pomalowana w kolorach brązu i beżu.

Środki ze Starostwa Powiatowego
Inwestycja mogła zostać podjęta dzięki środkom z Powiatu Działdowskiego. Starostwo Powiatowe przekazało pieniądze na sporządzenie kompletnej dokumentacji przedsięwzięcia.
– Powiat Działdowski wyasygnował kwotę ok. 200 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymogami Programu priorytetowego, tak abyśmy mogli ubiegać się o dotację dla tego przedsięwzięcia. Skorzystaliśmy z takiej możliwości i po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zgody na budowę złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie termomodernizacji w ramach Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS” – powiedział Grzegorz Żurawski, zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych.

Zakres inwestycji
– Inwestycję można podzielić na dwie części: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków SPZOZ oraz modernizację systemu grzewczego. Są to dwa odrębne projekty, które mogą być realizowane jednocześnie przez dwóch wykonawców. Ogłosiliśmy już dwa przetargi i po zakończeniu procedury przetargowej, czyli do końca lutego, zostaną wyłonieni wykonawcy robót – informuje dyrektor Żurawski.

Termomizolacja
Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone warstwą izolacji cieplnej z płyt styropianowych o grubości 14 cm. Docieplenie stropodachu ostatniej kondygnacji zostanie wykonane wełną mineralną, miejsca trudno dostępne zostaną wypełnione wełną mineralną granulowaną o grubości 10 i 15 cm. Granulat zostanie wdmuchany do wąskich otworów stropodachu. Po zewnętrznej stronie stropodach zostanie ocieplony styropapą o grubości 12 cm.
Wymiana stolarki budowlanej będzie dotyczyć wymiany istniejących okien drewnianych na PCV, wymiany drzwi zewnętrznych na aluminiowe – przeszklone i wymiany drzwi do pomieszczeń technicznych na stalowe – energooszczędne. Oprócz starej stolarki zostaną wymienione także wszystkie rynny i parapety zewnętrzne..
Zmieni się wygląd głównej klatki schodowej Szpitala. Ściany zewnętrzne z luksferów zostaną zamienione na przeszklenie z aluminiowych ram i okien. Kolejna zmiana, to wygląd sfery wejścia do Szpitala. Wejście główne zyska nowe zadaszenie.

Modernizacja kotłowni wodnej i parowej
Wszystkie urządzenia istniejącej kotłowni, za wyjątkiem ścieżek gazowych i olejowych dla kotłów, zostaną zdemontowane. Wymienione zostaną kotły wodne, kotły parowe, zbiornik wody kotłowej, układ stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej, zbiornik kondensatu, układy pompowe, kominy, stacja uzdatniania wody, podgrzewacze pojemnościowe, kominy oraz ruraż, armatura i automatyka. Nie podlega wymianie ani przebudowie instalacja gazowa i olejowa dla kotłów.
Przedsięwzięcie zakłada także wymianę sieci cieplnych wodnych, parowych wysokich i niskich parametrów oraz sieci ciepłej wody użytkowej.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szpitalnych, łączniku, kuchni oraz rurociągów tranzytowych w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni aż do źródła ciepła czyli kotłowni wodnej zostaną zdemontowane. Grzejniki żeliwne zastąpią grzejniki płytowe, przyjęte zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
Przewiduje się demontaż wszystkich elementów rurowych instalacji wody w budynkach Szpitala, kuchni oraz rurociągów tranzytowych ciepłej wody i cyrkulacji w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni aż do źródła ciepła czyli kotłowni parowej.

Montaż kolektorów słonecznych
Nową wysokociśnieniową kotłownię parową wspomoże instalacja solarna, składająca się z 21 kolektorów słonecznych. Para produkowana w kotłowni parowej zasilać będzie dwa podgrzewacze pojemnościowe stanowiące podstawowe źródło przygotowania c.w.u. dla Szpitala. Projektowana instalacja solarna stanowić będzie jedynie uzupełnienie tego systemu, wstępnie podgrzewając wodę dopływającą do podgrzewacza parowego zlokalizowanego na poziomie parteru.

Po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie, roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynków zmniejszy się w stosunku do stanu pierwotnego o 49%